Liên Hệ

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

Phái Viên. Trịnh Hữu Hưng

0824 251 088

TỔNG THƯ KÝ

Phái Viên. Nguyễn Mạnh Cường

0905 413 869

Email

vanphongdnnkc@gmail.com

Địa chỉ

K21/2/2 Nguyễn Văn Huề
Thanh Khê, Đà Nẵng

Lời Nhắn