STT Biểu Mẫu Chỉ dẫn
1 Đơn đăng ký tham gia CLB/Võ đường Dành cho môn sinh võ sinh đăng ký tham gia CLB/Võ đường Tải xuống
2 Đơn xin thi thăng đai Dành cho môn sinh võ sinh đăng ký dự thi thăng đai Tải xuống
3 Công văn xin tổ chức thi thăng đai cấp CLB/Võ đường Dành cho BTC khóa thi xin tổ chức thi tại CLB/Võ đường Tải xuống
4 Bảng tổng hợp danh sách và kết quả thi thăng đai Dành cho BTC lập danh sách và chấm thi thăng đai Tải xuống
5 Đơn xin bảo lảnh cấp thẻ môn sinh Dành cho Trưởng đơn vị xin cấp lại thẻ môn sinh đối với trường hợp mất thẻ và môn sinh cũ chưa được cấp thẻ Tải xuống
6 Báo cáo thi thăng đai Dành cho Giám sát khóa thi báo cáo kết quả khóa thi gửi về Văn phòng võ phái Tải xuống
7 Hồ sơ gia nhập võ phái Dành cho Võ sư, HLV, HDV các võ phái khác gia nhập võ phái theo điều 6, Nội lệ Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn có hiệu lực từ ngày 10/01/2024 Tải xuống
8 Khung kế hoạch cá nhân Dành cho HDV, HLV, Võ sư xây dựng kế hoạch trong các kỳ thi thăng đai Tải xuống
9 Báo cáo giúp ích Dành cho HDV, HLV, Võ sư báo cáo các giúp ích đã làm được trong các kỳ thi thăng đai Tải xuống