Quy chế Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TTHL ĐÀ NẴNG

VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01-2016/QĐ-ĐNNKC               Đà Nẵng, ngày 01 tháng 5 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Trung tâm huấn luyện Võ phái Đức Nam – Nhị khúc Côn tại Đà Nẵng  SƯ TRƯỞNG VÕ PHÁI ĐỨC NAM - NHỊ KHÚC CÔN Căn cứ Giấy phép hoạt động Võ phái Đức Nam – Nhị ...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TTHL DAK LAK

VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7-2015/QĐ-ĐNNKC               Đà Nẵng, ngày 3  tháng 2  năm 2015   QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Trung tâm huấn luyện Võ phái Đức Nam – Nhị khúc Côn tại Dak Lak    SƯ TRƯỞNG VÕ PHÁI ĐỨC NAM - NHỊ KHÚC CÔN Căn cứ Giấy phép hoạt động Võ phái Đức ...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TTHL TẠI QUẢNG NAM

VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 07-2016/QĐ-ĐNNKC              Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Trung tâm huấn luyện Võ phái Đức Nam – Nhị khúc Côn tại Quảng Nam SƯ TRƯỞNG VÕ PHÁI ĐỨC NAM - NHỊ KHÚC CÔN Căn cứ Giấy phép hoạt động Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn ...

QUY CHẾ SINH HOẠT VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

QUY CHẾ SINH HOẠT (Ban hành kèm theo quyết định số 03 - 2016/QĐ- ĐNNKC ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ban Điều hành Võ phái Đức Nam - Nhị khúc côn) CHƯƠNG I DANH HIỆU, TRỤ SỞ, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Điều 1: Võ phái được thành lập chính thức tại Việt Nam lấy danh hiệu là Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn Điều 2: Trụ sở tạm thời của  võ phái đóng tại Tổ 4 – Quang Thành 2 – Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng Điều 3: Võ ...

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

QUY CHẾ  VỀ ĐÀO TẠO, KIỂM TRA, THI LÊN ĐAI VÀ CÔNG NHẬN CẤP, ĐẲNG (Ban hành kèm theo quyết định số 04 – 2016/QĐ-ĐNNKC Ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ban điều hành võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn)   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận cấp, đẳng cho võ sinh, môn sinh Võ phái Đức Nam – Nhị khúc ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.