Công văn số 012022/CVBĐHVP – Rà soát, thống kê số lượng các đơn vị hoạt động trở lại sau dịch Covid19 năm 2022

http://

http://

Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.