CHIÊU THỨC TẤN CÔNG

Khái niệm: Chiên thức tấn công là tổ hợp những động tác kỹ thuật căn bản được sắp xếp với nhau một cách logic, hợp lý nhằm rèn luyện cho môn sinh kỹ năng phối hợp động tác trong việc tấn công hay phòng thủ.

CHƯƠNG TRÌNH VÕ SINH TỰ VỆ CÔN NHỊ KHÚC SINH

Chiêu thức tấn côn A1

Chiêu thức tấn côn A2

Chiêu thức tấn côn A3

Chiêu thức tấn côn A4

Chiêu thức tấn côn A5

CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH I CẤP

Chiêu thức tấn côn B1

Chiêu thức tấn côn B2

Chiêu thức tấn côn B3

Chiêu thức tấn côn B4

Chiêu thức tấn côn B5

CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH II CẤP

Chiêu thức tấn côn C1

Chiêu thức tấn côn C2

Chiêu thức tấn côn C3

Chiêu thức tấn côn C4

Chiêu thức tấn côn C5

CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH III CẤP

Chiêu thức tấn côn D1

Chiêu thức tấn côn D2

Chiêu thức tấn côn D3

Chiêu thức tấn côn D4

Chiêu thức tấn côn D5

CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH IV CẤP

Chiêu thức tấn côn E1

Chiêu thức tấn côn E2

Chiêu thức tấn côn E3

Chiêu thức tấn côn E4

Chiêu thức tấn côn E5

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TÁ SƠ ĐẲNG

Chiêu thức tấn côn F1

Chiêu thức tấn côn F2

Chiêu thức tấn côn F3

Chiêu thức tấn côn F4

Chiêu thức tấn côn F5

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TÁ TRUNG ĐẲNG

Chiêu thức tấn côn G1

Chiêu thức tấn côn G2

Chiêu thức tấn côn G3

Chiêu thức tấn côn G4

Chiêu thức tấn côn G5

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TÁ CAO ĐẲNG

Chiêu thức tấn côn H1

Chiêu thức tấn côn H2

Chiêu thức tấn côn H3

Chiêu thức tấn côn H4

Chiêu thức tấn côn H5

CHƯƠNG TRÌNH HLV SƠ ĐẲNG

Chiêu thức tấn côn I1

Chiêu thức tấn côn I2

Chiêu thức tấn côn I3

Chiêu thức tấn côn I4

Chiêu thức tấn côn I5

CHƯƠNG TRÌNH HLV TRUNG ĐẲNG

Chiêu thức tấn côn K1

Chiêu thức tấn côn K2

Chiêu thức tấn côn K3

Chiêu thức tấn côn K4

Chiêu thức tấn côn K5

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.