LÂM GIANG

Sư trưởng - Cố vấn

HOÀNG NGỌC HÙNG

Cố vấn - Nguyên Trưởng BĐH (2013-2023)

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

Phái viên. Trịnh Hữu Hưng

Phụ trách chung & KV Miền Bắc
PHÓ BĐH VÕ PHÁI
Phái viên. Trần Phương Nam
Phụ trách KV Miền Trung
PHÓ BĐH VÕ PHÁI
Phái viên. Trần Trấn Luận
Phụ trách KV Miền Nam
PHÓ BĐH VÕ PHÁI
Phái viên. Đào Văn Thư
Phụ trách KV Tây Nguyên
TỔNG THƯ KÝ VÕ PHÁI
Phái viên.
Nguyễn Mạnh Cường